Utklipp fra ny regjeringsplattform

Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene
med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark
og mer miljøvennlige valg

Vei og trafikksikkerhet
Effektive, sikre og miljøvennlige veier er helt avgjørende for å dekke innbyggernes
behov og styrke næringslivets konkurranseevne. En kraftig utbygging av det norske
riksveinettet er en god investering i Norges fremtidige konkurransekraft. På lang
sikt har ikke Norge råd til å la være å investere for fremtiden. Regjeringen vil
investere i det norske veinettet, og særlig i de mest lønnsomme hovedveiprosjektene
som knytter Norge sammen og i veier som utvider bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t
basert på faglige råd.  Regjeringen vil øke sikkerheten på norske veier gjennom
blant annet bygging av midtrekkverk og trygge veier med motorveistandard. Dette er
svært effektive tiltak for å redusere dødsulykker på norske veier. Regjeringen vil
legge til grunn en nullvisjon for dødsulykker og hardt skadde i trafikken.
Regjeringen vil:
 Redusere bompengeandelen i nye prosjekter. Reduksjonen omfatter i hovedsak ikke
bypakker og fergeavløsningsprosjekter.
 At små veiprosjekter som ikke er knyttet til eksisterende veipakker, og som har
en uforholdsmessig høy innkrevingskostnad, som hovedregel ikke skal ha
bompengefinansiering.
 Åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges.
 Gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning.
 Videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveier.
 Ikke redusere ambisjonene for investering i vei eller jernbane som følge av
reduksjon i bompengeinnkrevingen.
 Etablere et uavhengig veitrafikktilsyn, og vurdere effektiviseringspotensialet
knyttet til tettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innen
transportsektoren.
 Bruke offentlig-privat samarbeid for å bygge ut flere døgnhvileplasser, og
spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei.
 Ha som ambisjon at nye, trygge, fullverdige norske motorveier dimensjoneres til en
maksimalfartsgrense på 130 km/t.
 Endre veinormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveier
senkes.
 Styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige
organisasjoner.
 Etablere en belønningsordning for sykkeltiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak,
blant annet for skoleveier.
 Begrense bruken av streknings-ATK, dvs fotobokser som fotograferer samtlige
bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innføre dette på nye strekninger før
ordningen er evaluert.
 Gjøre det mer attraktivt for store utenlandske entreprenører å legge inn anbud på
norske samferdselsprosjekter
 Utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks-
og fylkesvei i form av minstestandarder.
 Utarbeide en nasjonal motorveiplan.
 Sørge for jevnlig måling av brukertilfredsheten med riks- og fylkesveinettet.
 Tillate bruk av Segway.
 Utvide fergeavløsningsordningen på riksveier.
 Øremerke deler av årsavgiften til det nye veiselskapet.

Legge frem en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både
MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige.